Als trainer werk ik vanuit een praktijkgerichte invalshoek. De training is niet een op zichzelf staande activiteit. Zij is ingebed in een verbetertraject, waarbij er oog is voor historie, actualiteit en gewenste toekomstperspectieven. Daarom begeleid ik een verbetertraject graag zorgvuldig, in samenspraak met u.

Het voortraject
Hierin komen vragen over de achtergrond van uw vraag aan bod:
Wat is de stand van zaken nu?
Wat wilt u bereiken met de training?
Is dit het juiste antwoord op de vraag, c.q. het probleem?
Hoe gaan deelnemers en de organisatie na de training verder met het geleerde? Is er een implementatieplan/verandertraject?

De inhoud van de training
Aansluitend bij de vraag start elke training bij haar deelnemers. Wat zijn hun vragen, beelden? Wat is voor hen een belangrijke uitkomst van het verbetertraject?
Tijdens de training maak ik gebruik van verschillende werkvormen: warming ups, theoretische inleidingen, bewustzijnsoefeningen, discussie, praktijksituaties oefenen, casuïstiekbesprekingen, (begeleide) intervisie en een mix aan creatieve werkvormen. 
Door mijn diversiteit in achtergrond kan ik werken met een veelheid aan verschillende theoretische kaders, zoals psychologie, communicatie- en systeemtheorieën, actuele managementtheorie, organisatiekunde en bewustzijnsstromingen.
Waar gewenst schakel ik andere trainers, experts of acteurs in.

De evaluatie
Aan het eind van de training vindt er onder de deelnemers een mondelinge en schriftelijke evaluatie plaats. De opdrachtgever ontvangt een geanonimiseerde samenvatting van deze evaluatie, aangevuld met een korte beschrijving van het verloop van de training en eventuele aanbevelingen voor verdere implementatie.

De implementatie en follow-up
Na de training vindt een mondeling gesprek plaats met de opdrachtgever, waarin de voortgang en belangrijke aandachtspunten besproken worden. Zo nodig wordt een vervolgtraject afgesproken, bijvoorbeeld in de vorm van een follow up of een (begeleide) intervisie.